Välkommen till kemins underbara värld!

Färger som ändras, hemligt bläck, lösningar som lyser och ballonger som inte går sönder när man sticker en nål genom dem är bara några av de kemiaktiviteter du kan hitta bland dessa sidor med förslag till kemiska aktiviteter som du kan upptäcka tillsammans med din klass. Kemi kan förklara dessa fenomen och många andra fascinerande observationer man kan göra i omedelbara omvärlden. Dessa sidor hjälper dig och dina elever att upptäcka det roliga, det relevanta och utmaningen i kemin genom en interaktiv, "hands-on" metod som bygger på den vetenskapliga metoden "fundera, gör och observera", som även har visat sig mycket framgångsrik i att intressera barn för naturvetenskap.

Ett av de främsta hindren mot att genomföra experiment i undervisningssituationen är tid. Som lärare har man knappast möjlighet att leta genom böcker och tidsskrifter för att hitta aktiviteter som har lagts upp för att komplettera och berika pensum i NO och kemi. Du har sannolikt ännu mindre tid att utarbeta dina egna laborationer. Det är därför dessa sidor finns här för dig som lärare.

Experimenten har sammanställts från flera olika källor, och vid varje enskilt experiment finns källan angiven. De har ofta översatts från amerikansk litteratur och anpassats till svenska förhållanden, eftersom amerikanska experimentbeskrivningar för skolan ofta gör hänvisningar till märkesprodukter som inte finns hos oss. Endel experiment har vi även tagit fram själva som ett led i utvecklingen av en distanskurs "Experimentell Kemi för Skolan" som ges av Kemiska Institutionen vid Umeå Universitet.

Aktiviteterna har utarbetats med tidspressen i undervisningssituationen i särskild åtanke. De flesta experimenten tar därför mindre än 15 minuter att göra i ordning (plus tid för att få tag på material och testa aktiviteten) och lika lite tid att genomföra. Det finns instruktioner för varje steg, från att hitta material och iordningställande, till säker kvittblivning. Vi hoppas därför att detta material skall ge den inspiration som krävs för att introducera dina elever till kemins underbara värld!

Avsedd publik

För att markera för vilken publik experimenten är lämpliga, har inledningen til varje försök försetts med en figur som markerar lämplig nivå på övningarna:

Grön markering indikerar att aktiviteten är lämplig med avseende på säkerhet och pedagogik, medan ett rött fält markerar att den är mindre lämpad. Bokstäverna i fälten indikerar Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet, samt Allmänheten. Och varför det sista? Jo, det är inte minst viktigt att "undervisa" allmänheten om förträffligheten i naturvetenskap om vi vill att samhället skall kunna intressera ett tillräckligt stort antal elever för framtidens allt ökande behov av högutbildade naturvetare. Där finns elevernas föräldrar, möjliga arbetsgivare och andra som kan påverka intresset för och stödja eleverna i deras sökande av kunskap om naturvetenskap.

Eftersom vi fortfarande håller på att utveckla materialet finns det en mängd länkar som är tomma. Vi har ändå funnit det vore värdefullt att presentera vad som komma skall. Aktiviteter som är under utveckling har därför markerats med pastellfärgade nivåmarkeringar och saknar än så länge länkar. Vår ambition är att ha iordningställt samtliga beskrivna laborationer innan slutet av 1995.

Säkerhetsmarkeringar

Till höger om lämplighetsmarkeringen i huvuder på varje laboration skall det säkerhetssymboler som skall uppmärksamma om särskilda säkerhetsmått (finns även markerade i texten) som måste tas för att säkerställa ett tryggt genomförande av aktiviteten. Säkerhetssymbolerna ersätts av stjärnor när de inte behövs, för att säkerställa att ingen säkerhetssymbol faller bort vid överföringen av dokumentet till din dator. Det skall alltid finnas exakt fyra symboler inklusive stjärnorna.

Skyddsglasögon skall bäras både vid förberedelse och
genomförande av aktiviteten. Denna symbol finns alltid med!
Risk för explosion föreligger.
Följ anvisningarna noga och tag lämpliga skyddsåtgärder.
I laborationen förekommer eldfarliga ämnen.
Använd öppen eld med försiktighet
Vådligt ämne som skall hanteras med försiktighet.
Ge akt på kvittblivningsanvisningarna.
Giftigt ämne som skall hanteras med stor försiktighet.
Ge akt på kvittblivningsanvisningarna.

Speciella symboler som används i texten

För varje aktivitet finns även speciella symboler som markerar moment som måste göras med extra försiktighet eller tips för genomförandet av ett visst moment. Titta särskilt efter dessa symboler:

[BILD SAKNAS] Indikerar att speciella säkerhetsföranstaltningar måste tas
[BILD SAKNAS] Ger ytterligare fingervisning om hur momentet bäst genomförs

Introduktion

Varje aktivitet inleds med en kort, översiktlig beskrivning av bakgrund och avsikt med aktiviteten, samt de observationer man kan förvänta sig göra sig under denna.

Riktlinjer och tips inför aktiviteten

Förslag till hur aktiviteten kan presenteras med störst möjlig effektivitet, dvs om den är avsedd som en demonstration, ett klassförsök eller en aktivitet som eleven kan göra i hemmet.

Tidsåtgång

För att underlätta planeringen ges en uppskattning av den tid som behövs för att iordningställa aktiviteten (inkluderar inte tiden för att få tag på material och testa aktiviteten), liksom för genomförandet av denna.

Material och utrustning

Under denna rubrik listas all utustning och alla material som behövs för att genomföra aktiviteten med dess eventuella variationer.

Säkerhet och kvittblivning av kemikalier

Läs alltid detta avsnitt noggrannt för att bekanta dig med de säkerhetsföreskrifter som måste följas för att aktiviteten skall kunna genomföras säkert. Här finns även anvisningar för hur man på ett säkert och miljövänligt sätt kan göra sig av med rester efter experimenten.

Förberedelse

Här finns instruktioner som steg för steg berättar hur du skall förbereda aktiviteten innan den presenteras.

Genomförande

Instruktioner som steg för steg beskriver hur aktiviteten bör genomföras.

Variationer

Ibland beskrivs alternativa sätt att genomföra aktiviteten eller följdexperiment lämpade att presentera i anslutning till huvudaktiviteten.

Förklaring

Här diskuteras kort de kemiska koncept som aktiviteten försöker belysa.

Integration i kursplanen

Förslår på vilket sätt aktiviteten kan integreras med andra moment i kemiundervisningen eller med andra naturvetenskapliga ämnen. Här finns även förslag till andra laborationer i vårt material som kan vara lämpliga att göra i anslutning till varandra.

Referenser

Under denna rubrik listas referenser som visar varifrån aktiviteten hämtats och var man kan hitta ytterligare litteratur som ger mer information om aktiviteten och/eller förklarar de bakomliggande kemiska principerna.

Var kan jag hitta "ovanliga" material?

Om ovanliga material förekommer i en aktivitet kommer det att finnas en "länk" i instruktionen. Föreningen/utensilien ifråga kommer då att vara understruken och markerad med färg, vilket indikerar att det är en #hyperlänk till en "inköpslista" där vi indikerat var man lättast och billigast får tag på föreningen ifråga. Klicka då bara på det markerade ordet och du kommer att hamna direkt i inköpslistan vid denna föreningen. För att komma tillbaks till på samma ställe i labinstruktionen använder du sedan bara funktionen "Back" i det program du använder för att "surfa på våran web".

Konstiga ord?

En annan komponent i vårt hypertextmaterial är en separat ordlista, som på ett (förhoppningsvis) begripligt sätt förklarar vetenskapliga termer och andra "konstiga ord" som förekommer i texten. Dessa kommer att vara länkade och markerade på samma sätt som hänvisningarna till inköpslistan. Prova att klicka på ordet kemiluminescens här så ser du hur det fungerar. Du kommer enkelt åter med funktionen "Back" i Netscape.

Vi uppskattar dina tips och kommentarer!

Om du har kommentarer och tips (allt ifrån ett stävfel du retar dig på, till att labbet brann ner under försöket) kan du alltid skicka oss dessa genom att helt enkelt klicka på symbolen med brevet som finns längst ner på samtliga sidor. Du får då fram en ruta där du kan skriva dina kommentarer och direkt skicka iväg dom på e-mail. Följ instruktionerna för din Web-browser. I regel finns det möjlighet att inkludera aktuell sida med kommentarerna. Gör gärna detta om du har kommentarer till en specifik sida, så vet vi exakt vilket av de hundratals dokumenten du refererar till.

Vi som arbetar med att tillhandahålla materialet här gör detta på så gott som helt idéell bas. Vi ser därför gärna att du, som tack för att vi delar med oss av detta, skickar in material du själv framgångsrikt använt dig av i din undervisning. Du behöver inte hålla dig exakt till de mallar vi använder för vårt material eller bekymra dig om formatteringen, men vi är tacksamma om vi får materialet färdigskrivet antingen i ett av de större ordbehandlingsprogrammens format eller som en ren textfil. Bäst är om du skickar underlaget på e-mail, men du kan även skicka oss en diskett för Macintosh eller PC. Med reservation för att tiden är knapp även hos oss, har vi som ambition att inkludera allt material som skickas in och hoppas sålunda att detta med tiden skall bli en resurs som växer av "egen kraft".

Alla sidor du hittar här är skrivna i HTML 3.0 med flitig bruk av tabeller och är gjorda för att läsas med Netscape 2.0 eller senare. Om denna sida saknar en rosaprickig gul bakgrund eller texten ligger "huller om buller" rekommenderar vi att du klickar här för att ladda ner Netscape 2.0 från SUNET innan du fortsätter.
Du befinner dig nu på en arbetsplats! Vi håller fortfarande på att bygga upp databasen och en hel del länkar är därför förtfarande tomma. Vi hoppas du har överseende med detta och att du återkommer även i framtiden då vi hunnit lägga in mer material. Vi ser gärna att aktiva lärare delar med sig av sin erfarenhet. Du är därför välkommen att lämna egna bidrag till databasen. Följ i så fall instruktionerna här eller i länken ovanför.
Klicka HÄR eller på brevsymbolen bredvid för att skicka oss dina kommentarer.

Här är de obligatoriska länkarna till Umeå Universitet och Kemiska Institutionen.
Dokumentet uppdaterades senast 29 juni, 1996 av kim@chem.umu.se alias
Knut Irgum, Analytisk Kemi, Umeå Universitet, 901 87 Umeå.