Texter för skyddsanvisning (S-fraser/S-satser)

S1Förvaras i låst utrymme
S2Förvaras oåtkomligt för barn
S3aFörvaras svalt (mellan +8 och +15°C)
S3bFörvaras kallt (mellan +2 och +8°C)
S3cFrysförvaring (under 0°C)
S5Förvaras i (lämplig vätska)
S6Förvaras i (inert gas)
S7Förvaras väl tillsluten
S8Förvaras torrt
S9Förvaras på väl ventilerad plats
S10Innehållet skall hållas fuktigt
S11Undvik kontakt med luft
S12Förpackningen får ej tillslutas lufttätt
S13Förvaras åtskilt från livsmedel eller djurfoder
S14Förvaras åtskilt från...
S15Får inte utsättas för värme
S16Förvaras åtskilt från antändningskällor – Rökning förbjuden
S17Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen
S18Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt
S20Ät och drick ej under hanteringen
S21Rök ej under hanteringen
S22Förhindra spridning och anhopning av damm
S23Undvik inandning av gas (alt rök/ånga/dimma)
S24Undvik kontakt med huden
S25Undvik kontakt med ögonen
S26Vid stänk i ögonen spola genast med mycket vatten (i 15 minuter) och kontakta läkare
S27Tag genast av nedstänkta kläder
S28Vid hudkontakt, tvätta genast noggrant med...
S29Får inte tömmas i avloppsnätet
S30Häll aldrig vatten på/i produkten
S33Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet
S34Undvik stöt och friktion
S35Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt
S36Använd (lämpliga skyddskläder)
S37Använd skyddshandskar (av ...)
S38Användningen förutsätter effektiv ventilation eller andningsskydd (av typ ...)
S39Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd
S43Vid brandsläckning använd...
S45Vid olycksfall krävs omedelbar sjukhusvård. Visa om möjligt etiketten
S47Förvaras vid en temperatur som inte överstiger... °C (specificeras av tillverkare/importör)
S51Sörj för god ventilation
S302Vid förtäring, ge omedelbart dryck. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus eller läkare.
S303Vid förtäring, ge grädde/matolja. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus eller läkare.
S328Vid hudkontakt spola omedelbart med vatten.

Här är de obligatoriska länkarna till Umeå Universitet och Kemiska Institutionen.

Dokumentet uppdaterades senast 22 december, 1996 av kim@chem.umu.se alias
Knut Irgum, Analytisk Kemi, Umeå Universitet, 901 87 Umeå.

Välkommen tittare sedan 1996-12-22.