Texter för riskupplysning (R-fraser/R-satser)

R1Explosionsfarligt i torrt tillstånd.
R2Explosionsfarligt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.
R3Mycket explosionsfarligt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.
R4Bildar mycket känsliga explosiva metallföreningar.
R5Explosionsfarligt vid uppvärmning.
R6Explosionsfarligt, även utan kontakt med luft.
R7Kan förorsaka brand.
R8Brandfarligt i kontakt med brännbara ämnen.
R9Explosionsfarligt vid blandning med brännbara ämnen.
R10Brandfarligt.
R11Mycket brandfarligt.
R12Mycket brandfarligt*.
R13Mycket brandfarlig kondenserad gas.
R14Reagerar häftigt med vatten.
R15Vid kontakt med vatten bildas brandfarlig gas.
R16Explosionsfarligt vid blandning med oxiderande ämnen.
R17Självantänder i luft.
R18Vid användning kan brännbara/explosiva ångluftblandningar bildas.
R19Kan bilda explosiva peroxider.
R20Farligt vid inandning.
R21Farligt vid hudkontakt.
R22Farligt vid förtäring.
R23Giftigt vid inandning.
R24Giftigt vid hudkontakt.
R25Giftigt vid förtäring.
R26Mycket giftigt vid inandning.
R27Mycket giftigt vid hudkontakt.
R28Mycket giftigt vid förtäring.
R29Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
R30Kan bli mycket brandfarlig vid användning.
R31Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
R32Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
R33Risk för allvarliga skador efter ofta upprepad exponering.
R34Frätande.
R35Starkt frätande.
R36Irriterar ögonen.
R37Irriterar andningsorganen.
R38Irriterar huden.
R41Risk för allvarlig ögonskada.
R42Kan ge allergi (vid inandning).
R43Kan ge allergi (vid hudkontakt).
R45Kan ge cancer efter ofta upprepad exponering.
R46Kan ge ärftliga genetiska skador.
R47Risk för fosterskador vid användning under graviditet (under... månaden).
R306Tårretande.
R307Mycket lättflyktigt.
R308Lättflyktigt.
R309Kan ge (t ex blindhet, njurskador).
R313Uttorkande på huden.
R316Ämnet har fördröjd verkan.
R320Kan vara farligt vid inandning (efter ofta upprepad exponering).
R321Kan vara farligt vid hudkontakt (efter ofta upprepad exponering).
R322Kan vara farligt vid förtäring.
R323Risk för allvarlig lungskada (vid inandning).
R333Risk för skador efter ofta upprepad exponering.
R334Frätande efter upprepad kontakt med hud och slemhinnor.
R340Viss cancerrisk kan inte uteslutas efter ofta upprepad exponering.
R351Risk för sterilitet (hos män/kvinnor).
 * Motsvaras i EU av frasen "Extremely flammable".

Här är de obligatoriska länkarna till Umeå Universitet och Kemiska Institutionen.

Dokumentet uppdaterades senast 22 december, 1996 av kim@chem.umu.se alias
Knut Irgum, Analytisk Kemi, Umeå Universitet, 901 87 Umeå.

Välkommen tittare sedan 1996-12-22.