Reference List


  1. Foley J.P. J. Chromatogr. 384 (1987) 301.
  2. Foley J.P., Dorsey J.G. J. Chromatogr. Sci. 22 (1984) 40.
  3. Ashley J.W., Reilley C.N. Anal. Chem. 37 (1965) 626.
  4. Gilmutdinov A.Kh., Shlyakhtina O.M. Spectrochim. Acta 46B (1991) 1121.
  5. Foley J.P., Dorsey J.G. Anal. Chem. 55 (1983) 730.
  6. Baxter D.C., Frech W. Analyst 118 (1993) 495.